VISIE 2.0

Onze schoolvisie uit de doeken

IK


01. IK VERTROUW OP MEZELF
Ik geloof in mezelf en in mijn talenten. Ik weet dat ik kan groeien. Door mijn inzet en inspanning kan ik beter worden. Als ik fouten maak dan denk ik: “Ik kan het NOG niet!”.
Als ik uitdagingen aanga en frustraties zelf overwin, zal mijn zelfvertrouwen toenemen.
Ik begin vol vertrouwen aan een taak en neem het risico dat ik fouten maak en ik deel openlijk het werk dat ik klaar heb.
Vol vertrouwen bouw ik verder aan mezelf en met goede moed ga ik uitdagingen aan.
Ik probeer positief en realistisch naar mezelf te kijken.

02. IK KIES HET GOEDE
Ik kies voor gewetensvol en verantwoord handelen. Ik probeer die keuzes te maken die me in staat
stellen te groeien en te verbeteren. Ik besef dat regels en afspraken bijdragen aan mijn welzijn en aan dat van de anderen en daarom handel ik ernaar. Ik vertrouw op de meester/juf en daarom volg ik zijn/haar autoriteit (regels-afspraken). Want wil ik met anderen leren, spelen, bewegen en leven.
Daarom moet ik, samen met anderen, aanvaarden dat er een wet is die ons overstijgt, namelijk de
afspraken die gemaakt zijn in de klas/school.

03. IK GELOOF IN MIJN GROEIKRACHT
Ik geloof dat ik alles kan leren! Ik weet dat groeien veel moeite zal kosten en dat ik veel fouten zal
maken. Dat is niet erg! Zonder fouten geen leren! Maar door mijn doorzettingsvermogen, inzet en
motivatie kan ik groeien en beter worden. Het gaat niet om hoe snel ik iets leer. Het gaat om hoeveel
moeite ik doe en hoe volhardend ik ben. Ik zet me in en dat is dé manier.

04. IK BEN VEERKRACHTIG
Ik ben flexibel en een doorzetter. Bij veranderingen, moeilijke situaties en frustraties probeer ik te
zoeken naar mogelijkheden, strategieën en oplossingen. Ik geloof hoopvol in mijn eigen ontwikkelkracht en ik weet dat hindernissen overwinnen daarbij hoort. Ik ga door en blijf taakgericht. Ik werk door tot de taak voltooid is ondanks tegenslag.

05. IK STUUR MIJN LEVEN – LEREN
Ik maak plannen en voer ze uit. Ik denk zorgvuldig na over de volgende stappen. Ik ben gestructureerd, goed voorbereid. Ik wil groeien en ontwikkelen en daarom is het voor mij belangrijk dat ik een duidelijk overzicht heb van mijn doelen.
Ik oefen graag en ik vind dat dat erbij hoort als je ergens goed in wilt worden. Omdat ik in een
gedigitaliseerde mediaomgeving opgroei, probeer ik op een zelfredzame en kritische manier om te gaan met media en mediacontent.

06. IK BEN BLIJ MET FEEDBACK
Ik kan op constructieve manier omgaan met feedback omdat feedback me ondersteunt om te groeien. Feedback aanvaard ik omdat ik beter wil worden. Het is gericht op verandering in gedrag en inzet. Het leert me om een situatie of een probleem de volgende keer anders aan te pakken.
Ik sta open voor feedback en kritiek en ik word er door gemotiveerd. Ik pas nieuwe strategieën toe naar aanleiding van de feedback. Ik zie feedback als ondersteunend in mijn leerproces.

07. IK BEN NIEUWSGIERIG
Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef. Ik exploreer mijn omgeving en verwerf inzicht in de wereld in al zijn dimensies. Ik ben bereid om het nieuwe te ontdekken en erover te leren. Ik wil
exploreren en experimenteren in de wereld. Ik wil de wereld onderzoeken en de complexiteit van de
wereld ontdekken. Ik sta open voor de wereld rondom mij. Ik stel veel vragen en zoek graag het
antwoord uit op die vraag. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Ik sta open voor haalbare uitdagingen.

08. IK KAN ME BEHEERSEN
Ik kan gewetensvol omgaan met mijn gevoelens en behoeften en deze op gepaste manier
communiceren met de anderen. Ik ben baas over mijn gedrag. Ik beheers de kunst om mijn emoties op de juiste manier uit te drukken.

09. IK DRAAG ZORG VOOR MEZELF
Ik draag zorg voor mijn eigen lichaam en mijn welbevinden. Ik heb aandacht voor mijn omgeving en mijn relaties zonder mezelf daarbij uit het oog te verliezen. Ik zorg voor mezelf door hoopvol te geloven in en te vertrouwen op mijn eigen leef-, leer- en ontwikkelkracht.

10. IK GENIET VAN MIJN LEREN/LEVEN
Ik kan plezier beleven en voldoening ervaren bij het spelen, bewegen, leren en leven. Ik weet dat ik pas mezelf ten volle kan worden in verbondenheid met de anderen. Als ik geniet zal de ander ook meer deugd beleven. Ik geloof in de win-win situatie. Ik ben trots op mijn prestaties en gebruik dat wat ik leer, ook in mijn eigen leven. Ik geniet van kunst en expressie en kan me muzisch en kunstzinnig uitdrukken.

IK EN DE GROEP

11. IK BEN ACTIEF EN ENGAGEER ME
Ik werk en leef goed samen in team of met een partner. Ik ben bereid om actief deel te nemen en me te engageren. Ik wissel ideeën uit en sluit compromissen als dat nodig is. Ik help anderen en kan goed luisteren. Ik ben bereid me in te zetten voor één gemeenschappelijk doel. Ik weet dat me inzetten dé manier is om te leren en te groeien.

12. IK NEEM MIJN VERANTWOORDELIJKHEID
Ik maak keuzes en ben bereid verantwoording af te leggen voor die keuzes. Ik weet dat ik een deel van het geheel ben en daarom ben ik verantwoordelijk om ook mijn steentje bij te dragen aan het geheel. Met inzet en doorzettingsvermogen toon ik mijn verantwoordelijkheid.

13. IK HEB RESPECT
Ik weet dat iedereen zijn eigenheid heeft en dat respecteer ik. Bij conflictsituaties en frustratie probeer ik respectvol en met gepaste taal te communiceren om tot herstel te komen. Ik draag bij aan een zinvolle samenleving waar plaats is voor iedereen en probeer respectvol om te gaan met en te zorgen voor de anderen.

14. IK ZOEK NAAR OPLOSSINGEN EN HERSTEL
Ik kan in moeilijke situaties en bij frustratie me beheersen en heb voldoende vertrouwen in mezelf en in de anderen om die moeilijke momenten positief om te buigen en oplossingen te bedenken waarbij ik mezelf en de anderen blijf respecteren. Ik probeer steeds oplossend te handelen en te komen tot
herstel.

15. IK KAN ME INLEVEN
Ik kan me inleven in de situatie van anderen. Ik probeer me te verdiepen in de gevoelens, gedachten en behoeften van de anderen. Ik doe mijn best te begrijpen wat er in iemand anders omgaat. Ik denk na over de invloed van mijn woorden en daden. Als ik met iemand van mening verschil, kan mijn inlevingsvermogen mijn oordeel verzachten of mijn veroordeling wegnemen.

16. IK VERTROUW OP JOU
Ik sta open voor de anderen. Vanuit mijn zelfvertrouwen ontstaat basisvertrouwen naar de anderen. Ik neem bewust sociale rollen op want ik kan mezelf zijn in verbondenheid met de anderen. Ik vertrouw op de meester/juf en daarom volg ik zijn/haar autoriteit (regels-afspraken). Want wil ik met anderen leren, spelen, bewegen en leven dan moet ik samen met anderen aanvaarden dat er een wet is die ons overstijgt, namelijk de afspraken die gemaakt zijn in de klas/school.

17. IK BEN WEERBAAR
Situaties die ik als moeilijk ervaar en frustraties probeer ik om te buigen door te zoeken naar
oplossingen. Ik durf op een gepaste manier opkomen voor mezelf zonder anderen schade te
berokkenen. Ik heb een goed gevoel van eigenwaarde en ben me bewust van mijn eigen gevoelens en die van anderen. Ik ben voldoende sterk om ‘stop’ te zeggen bij grensoverschrijdend gedrag.
Ik zet door bij tegenslagen en leer daarvan om te groeien.

18. DE GROEP LAAT IK VOOR
Ik let op mijn eigen behoeften en emoties en laat deze op gepaste tijden minder belangrijk zijn dan het gemeenschappelijke doel van de groep. In mijn gedrag hou ik rekening met verwachtingen van de ganse groep.

19. IK NEEM MIJN TAAK/ROL OP IN DE GROEP
Bij het samenleven en samenwerken zal ik mijn taak uitvoeren omdat ik weet dat iedereen in de groep zijn rol moet opnemen om te komen tot een gemeenschappelijk doel. Ik probeer mijn rol uit te voeren om bij te dragen tot een zinvolle omgeving.

20. IK GENIET VAN DE GROEP
Ik kan plezier bleven en voldoening ervaren bij het samen spelen, bewegen, leren en leven. Ik probeer samen met de groep te werken aan een gemeenschappelijk doel. Wanneer we samen tot succes komen, zal het plezier van de groep verhogen. In het samen genieten zit de kiem tot groei.